Phòng Marketing

Phòng Marketing và thiết kế là một bộ phận vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong mỗi Công ty có liên quan đến lĩnh vực thiết kế, bởi nó là nơi thể hiện được sự sáng tạo và chuyên nghiệp của Công ty qua mỗi mẫu thiết kế nhất định, quyết định trực tiếp đến mẫu mã và chất lượng sản phẩm của Công ty.

Ngoài ra, bộ phận thiết kế còn giữ vai trò tham mưu, tư vấn cho ban giám đốc, lãnh đạo công ty các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế. Bên cạnh đó, phòng thiết kế còn là bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý công tác thiết kế trong các doanh nghiệp. Với vai trò của mình, phòng ban còn có những nhiệm vụ như: phối hợp với các phòng ban có liên quan trong các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, thống nhất phương án thiết kế theo yêu cầu của cấp trên và khách hàng,…

error: Content is protected !!